29.02.20 - 10.07.20

Philippe Van Snick

Territorium

Opening: Friday 28 February 2020 - 20:00

EXHIBITION
 • Foto: Leontien Allemeersch

  Foto: Leontien Allemeersch

 • Foto: Leontien Allemeersch

  Foto: Leontien Allemeersch

 • Foto: Leontien Allemeersch

  Foto: Leontien Allemeersch

 • Foto: Leontien Allemeersch

  Foto: Leontien Allemeersch

 • Foto: Leontien Allemeersch

  Foto: Leontien Allemeersch

 • Foto: Leontien Allemeersch

  Foto: Leontien Allemeersch

 • Foto: Leontien Allemeersch

  Foto: Leontien Allemeersch

 • Foto: Leontien Allemeersch
 • Foto: Leontien Allemeersch
 • Foto: Leontien Allemeersch
 • Foto: Leontien Allemeersch
 • Foto: Leontien Allemeersch
 • Foto: Leontien Allemeersch
 • Foto: Leontien Allemeersch
EXHIBITION

[NL]

KIOSK presenteert Territorium van Philippe Van Snick (1946-2019), een tentoonstelling die ook gelezen kan worden als een eerbetoon aan de zopas overleden kunstenaar wiens oeuvre een belangrijke bijdrage leverde aan de artistieke ontwikkeling in België. De tentoonstelling groeide vanuit een dichte dialoog met de kunstenaar, zijn familie, de studenten beeld & installatie van KASK/School of Arts Gent onder begeleiding van docent Gert Robijns en Wim Waelput, curator en directeur van KIOSK.

De samenwerking met KIOSK ontstond in 2016 toen Van Snick en vier andere kunstenaars geselecteerd werden om een voorstel te doen voor de invulling van het Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië 2017. Hoewel het door Van Snick en Waelput ingediende projectvoorstel Territorium uiteindelijk niet weerhouden werd, vormde het wel de blauwdruk voor deze tentoonstelling. Het voorstel omvatte een unieke synthese van Van Snicks vijftig jaar oude artistieke praktijk. Het bevatte al de voor hem kenmerkende elementen zoals zijn systematische kleur- en vormprincipes en gereduceerde, abstracte beeldtaal en speelde hiermee nadrukkelijk in op de architectuur van het paviljoen.

Er werd samen gezocht naar de juiste “verplaatsing” van vorm en inhoud naar de tentoonstellingsruimte van KIOSK en een groep studenten zou voor de uiteindelijke uitvoering zorgen. Dit laatste gebeurt op expliciete vraag van Van Snick, die zelf in 1968 afstudeerde aan de etsklas van Pierre Vlerick aan KASK en al vaker tentoonstellingen met studenten gerealiseerd had. De bij eerdere realisaties opgebouwde kennis, alsook de gedetailleerde ontwerpen en maquette die de kunstenaar naliet vormen het vertrekpunt, of functioneren net als “misleidende bijsluiters” zoals Van Snick wel eens liet vallen.

Volgens Luk Lambrecht, met wie Van Snick samenwerkte voor eerdere tentoonstellingen en die als curator een retrospectieve in het SMAK in het najaar van 2021 voorbereidt, staat dit samenwerken, het uitnodigen van studenten door de kunstenaar voor het “‘ten einde’ in het hart en de ziel van zijn praktijk te navigeren in de context van de oneindige mogelijkheden van de kleur door juist de oneindig vele manieren van verf-aanbreng en het mengen van kleur in concreto te ervaren in de weerkaatsingen van het licht. (…) Samenwerken betekende voor Philippe Van Snick een delen van tijd en ruimte en juist die kruisende coördinaten te laten dansen op de oneindige, wankele koord van de artistieke vrijheid. Dat betekent dat kunst nooit dé emanatie kan zijn van dat wat de kunstenaar intentioneel voor ogen houdt; niet voor zichzelf, niet voor anderen.”

Schilderkunst was een constante toetssteen in het werk van Van Snick. In Territorium krijgt het geschilderde beeld betekenis in relatie tot de architecturale omgeving en de fysieke ruimtebeleving van de toeschouwer. De tentoonstellingsruimte zal worden ingenomen door sculptuur, schilderingen en een monumentale, architecturale installatie in de centrale koepelruimte. De constructie draagt de titel Dorp en bestaat uit zes verschillende houten modules, maar functioneert als één monumentaal ruimtelijk canvas, volledig beschilderd met de voor Van Snick typerende duo’s van kleurvlakken.

Op deze manier openbaart de tentoonstelling zich als een totaalinstallatie die de materiële en ruimtelijke grenzen van de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de architectuur aftast. Van Snick nodigt de bezoeker uit om dit ruimtelijke landschap van vorm en kleur, tactiliteit en sfeer te bewandelen en zich daarbij over te geven aan de ervaring.

KIOSK nodigt op haar beurt een aantal mensen uit die dicht bij Philippe Van Snick, alsook bij de realisatie van dit project stonden, voor een rondleiding, lezing of filmvertoning. We geven hierbij het woord aan kunstenaar Heide Hinrichs, curators Wim Waelput en Luk Lambrecht en ten slotte de betrokken studenten.

[EN]

KIOSK presents Territorium by Philippe Van Snick (1946-2019), an exhibition that can be regarded as an homage to the recently deceased artist whose work made an important contribution to artistic developments in Belgium. The show grew out of an intense dialogue with the artist, his family, KASK teacher Gert Robijns and his students of installation art, and Wim Waelput, curator and director of KIOSK.

The collaboration with KIOSK started in 2016, when Van Snick and four other artists were selected to present a proposal for the Belgian pavilion at the 2017 Venice Biennale. Although Territorium, the proposal submitted by Van Snick and Waelput was eventually not selected, it did become the blueprint for the current exhibition. The proposal included a unique synthesis of Van Snick’s fifty-year-old artistic practice. It contained all his characteristic elements — including, for instance, the systematic colour and formal principles, and a minimal, abstract visual language — in a way that emphatically responded to the pavilion’s architecture.

In close deliberation, an appropriate “transfer” of form and content to the KIOSK space was developed, to be realized eventually by a group of students. This was an explicit request by Van Snick, who himself graduated from Pierre Vlerick’s etching class at KASK and who had often before realized exhibitions together with students. The experience of these previous projects, together with the detailed designs and scale model left by the artist were the starting points of the current realization, or perhaps they functioned rather as “misleading instructions”, as Van Snick used to say.

To Luk Lambrecht, who has worked with the artist for earlier exhibitions and who will curate a retrospective at SMAK in the fall of 2021 collaborating and inviting students for Van Snick represents “the objective of navigating to the very heart and soul of his practice in the context of the infinite possibilities of colour by experiencing, in the reflections of the light, precisely and concretely the infinite number of ways of applying paint and mixing colours. (…) To Philippe Van Snick, collaborating meant sharing time and space and letting these intersecting coordinates dance on the infinite, shaky tightrope of artistic freedom. This means that art can never be the emanation of that which the artist intentionally keeps in mind; not to himself, and not to others.”

Painting was a steady reference in Van Snick’s body of work. In Territorium, the painted image develops its meaning in relationship with the architectural context and the visitor’s physical experience of space. The exhibition space will be filled with sculptural work, painting, and a monumental architectural installation in the central dome room. The construction is called Dorp (“Village”) and consists of six separate wooden modules, functioning as a single monumental spatial canvas, painted with Van Snick’s characteristic duos of colour fields.

As such, the exhibition reveals itself as a total installation that explores the material and spatial boundaries of painting, sculpture, and architecture. Van Snick invites visitors to walk this spatial landscape of form and colour, tactility and atmosphere, and to give themselves over to the experience.

In its turn, KIOSK also invites a number of people who were close to Philippe Van Snick and the realization of this project, for a guided tour, lecture, or screening. We are pleased to welcome artist Heide Hinrichs, curators Wim Waelput and Luk Lambrecht and the students who worked on the project.